Disclaimer

Voorwaarden

Deze website is eigendom van Amgen BV (hierna aangeduid als Amgen). De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site en zien niet toe op de verkoop van Amgen producten. De inhoud van deze site is slechts bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van een arts of apotheker vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts. Deze publicatie is slechts een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen.

Toegang
Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat gebruiker instemt met deze voorwaarden. Gebruik van deze site is slechts toegestaan onder deze voorwaarden.
Amgen behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging de inhoud van deze site op ieder moment te wijzigen, aan te vullen, of tekst te verwijderen, om welke reden dan ook.

Informatie op de site
Op deze site wordt mogelijk gebruik gemaakt van links naar andere (niet door Amgen beheerde) relevante sites. Amgen wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites af en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Het gebruik van een link gebeurt geheel op eigen risico.
De informatie die op deze site geboden wordt vormt geen aanbod of offerte voor de aankoop of verkoop van, dan wel de handel in of enige andere transactie in aandelen van Amgen

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluid en programmatuur van deze site behoren toe aan Amgen. Alle voorkomende merken zijn eigendom van Amgen of van contractpartijen van Amgen. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Amgen worden verveelvoudigd. De inhoud van deze website is slechts bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Amgen vereist.

Aansprakelijkheid
Amgen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, en/of uit het afgaan op, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal Amgen aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Amgen. In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van Amgen te allen tijde beperkt zijn tot het vergoeden van directe schade.

NL-P-003-0216-123794(2)/mar2018